Urząd Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/ Najnowsze wpisy dla Urząd Gminy Limanowa pl-pl sekretariat@gminalimanowa.pl Copyright 2020 Trwa nabór do konkursu fotograficznego „Polska smakuje" https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/trwa-nabor-do-konkursu-fotograficznego-polska-smakuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Krakowie informuje o rozpoczęciu naboru do konkursu fotograficznego „Polska smakuje". Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. 
 
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób, które ukończyły 16 lat. Praca konkursowa powinna przedstawiać dowolny polski produkt rolny lub rolno-spożywczy, w tym tradycyjny lub regionalny, posiadający certyfikat lub oznaczenie, z listy znajdującej się na stronie: https://www.polskasmakuje.pl/jakich-certyfikatow-szukac/. Fotografia może prezentować produkt / produkty w różnych kontekstach, na różnych etapach produkcji, przetworzenia lub sprzedaży np. pola uprawne, produkty nieprzetworzone czy przetworzone, lokalne bazary i targowiska. 


 
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę konkursową. Wymagana rozdzielczość (min. 200 max. 300 dpi). Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach – wojewódzkim oraz ogólnopolskim.
 
Prace konkursowe można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://www.kowr.gov.pl/konkurs. Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2020 r.

W załączniku poniżej Regulamin konkursu.]]>
Fri, 03 Jul 2020 10:11:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/trwa-nabor-do-konkursu-fotograficznego-polska-smakuje Inne
ŚWIADCZENIA DLA RODZINY NOWY OKRES 2020/2021 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/swiadczenia-dla-rodziny-nowy-okres-20202021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, że wnioski do Programu "Dobry Start" oraz wnioski w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021, można składać drogą elektroniczną od dnia 01.07.2020r., natomiast od 1 sierpnia 2020r., w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B.
Druki wniosków będą dostępne w Ośrodku.
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju zachęca się do składania wniosków drogą elektroniczną.
 
"Serdecznie zachęcamy do wysyłania wniosków drogą elektroniczną poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal empatia lub portal PUE ZUS."- informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 
                              "500 +" - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
 
W tym roku kalendarzowym rodzice nie muszą ubiegać się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres, gdyż aktualny okres świadczeniowy - 2019/2021 trwa do 31 maja 2021 r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2021 r. będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.
 
 
W przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Z kolei dla zasiłku rodzinnego okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego. Prawo do tych świadczeń jest nadal uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny.
 
                                   ZASIŁEK RODZINNY
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 
                                 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
 
W razie złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 
 

                                                 
                                    
                            DOBRY START

 
Mieszkańcy Gminy Limanowa otrzymają również w tym roku świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny - bez względu na dochód.
 
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
–– ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
–– ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Uwaga. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Świadczenie nie przysługuje także, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
 
Ważne: Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Wnioski o to świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej, który realizuje świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, właściwy dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.
Wnioski o świadczenie dobry start można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez PUE ZUS oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Wniosek można złożyć osobiście albo przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Formularze wniosków o świadczenie dobry start udostępni mieszkańcom Gminy Limanowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej.
 
 
Przykładowy wzór wniosku o świadczenie dobry start znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start
 
Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.
Uwaga: Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start,
świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie pomiędzy 1 lipca, a 30 listopada toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.
 
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach Ośrodek będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia dobry start.
Ważne: Ośrodek prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, Ośrodek, odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje go o możliwości późniejszego odebrania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
 
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju zachęca się do składania wniosków drogą elektroniczną.
 


Dodatkowe informacje na temat świadczeń można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina, gdzie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  uruchomiło specjalne zakładki poświęcone w/w formom wsparcia rodzin.
 
]]>
Thu, 02 Jul 2020 06:48:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/swiadczenia-dla-rodziny-nowy-okres-20202021 Aktualności
Informacja o absolutoryjnej sesji Rady Gminy Limanowa https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/informacja-o-absolutoryjnej-sesji-rady-gminy-limanowa 25 czerwca 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XIV sesja Rady Gminy Limanowa.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji  uczestniczyli radni, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, jego Zastępca – Wojciech Pazdan, a także zaproszeni gości: Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm RP, Wojciech Włodarczyk – Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Stefan Hutek – Radny Powiatu Limanowskiego, Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, Tadeusz Witecki – Prezes OSP Wysokie.
 
Zasadniczym punktem porządku obrad była debata nad Raportem o stanie Gminy Limanowa za 2019 r. Wójt Gminy Limanowa przestawił główne współczynniki finansowe obrazujące wykonanie budżetu gminy za 2019 r., a także realizację zadań w 2019 r. Radni podczas debaty poruszyli kwestie wykonania zadań inwestycyjnych w minionym roku, zadłużenia gminy, sytuacji oświatowej, gospodarki komunalnej, wodociągowej i kanalizacyjnej gminy, zimowego utrzymania dróg. Mieszkańcy gminy nie zgłosili chęci udziału w debacie. Na poruszane problemy i wnioski odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Jan Skrzekut oraz jego zastępca Wojciech Pazdan.
 
Po zakończonej debacie Rada Gminy Limanowa udzieliła Wójtowi Gminy Limanowa wotum zaufania przy 18 głosach za, 0 przeciw i 2 wstrzymujących się oraz absolutorium za 2019 r. przy 16 głosach za, 0 przeciw i 4 wstrzymujących się. Radni zatwierdzili także sprawozdanie finansowe gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r. 
 
W dalszej części posiedzenia radni gminy podjęli uchwały w sprawie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi za 2019 r.,
 2. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2020 r.,
 3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 4. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Rybiu w celu dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
 5. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji celem współfinansowania zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Limanowej,
 6. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem współfinansowania zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej,
 7. zmiany uchwały II/12/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2018 r.  zmienionej uchwałą Nr IX/76/2019 Rady Gminy Limanowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stara Wieś”,
 8. ustalenia opłaty za zrzut ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnych oczyszczalni ścieków,
 9. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Limanowa,
 10. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Limanowa i jej jednostkom budżetowym,
 11. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne,
 12. określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021,
 13. zaopiniowania likwidacji przystanków osobowych na istniejącej linii kolejowej  
  nr 104 Chabówka – Nowy Sącz w miejscowości Męcina i Pisarzowa na terenie Gminy Limanowa,
 14. zaopiniowania nazewnictwa przystanku osobowego projektowanego na modernizowanej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz w miejscowości Koszary i Mordarka oraz stacji pasażerskiej w miejscowości Męcina na terenie Gminy Limanowa.
W trakcie posiedzenia radni zwrócili się z wnioskami do Wójta Gminy w sprawach związanych z:
 • naprawą zniszczeń w infrastrukturze drogowej i kanalizacyjnej powstałej po intensywnych odpadach deszczu w czerwcu br.,
 • remontem dróg gminnych i osiedlowych, naprawą pogwarancyjną dróg,
 • bieżącym utrzymaniem dróg w gminie, wykaszaniem traw przy drogach gminnych,
 • umiejscowieniem przystanku przy drodze w Kłodnem,
 • przekwalifikowaniem przejazdów kolejowo-drogowych na istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka —Nowy Sącz w ciągu dróg niepublicznych w miejscowości Koszary i Pisarzowa,
 • protestem mieszkańców Starej Wsi w zakresie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Starej Wsi góra Golców,
 • wykonaniem sieci kanalizacyjnej w  Siekierczynie – Jabłoniec,
 • rekrutacją dzieci z terenu gminy do szkół miejskich.
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Wójt Gminy Limanowa.]]>
Wed, 01 Jul 2020 10:07:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/07/informacja-o-absolutoryjnej-sesji-rady-gminy-limanowa
Promesa w kwocie 560 tys. złotych dla druhów z Wysokiego https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/06/promesa-w-kwocie-560-tys-zlotych-dla-druhow-z-wysokiego Promesę w wysokości 560 tys. złotych na zakup wozu strażackiego otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej PSP Ooraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  jednostka OSP w Wysokiem. W  uroczystym wręczeniu promes jednostkom OSP z Małopolski, w piątek 26 czerwca uczestniczył Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut.
Z rąk Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika oraz Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotra Filipka promesę  przyznaną OSP w Wysokiem odebrali Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut wraz z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Tadeuszem Witeckim.
Nowe wozy bojowe to wyraz wsparcia i uznania dla wszystkich strażaków ochotników, których służba i poświęcenie są nieocenione. Możemy przekonać się o tym codziennie, choćby w ostatnich dniach ochotnicy byli szczególnie zaangażowani w działania związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu - podkreśliły podczas uroczystego wręczenia promes władze województwa.
Zakup nowoczesnego samochodu bojowego który zasili jednostkę OSP z Wysokiego dofinansuje także Gmina Limanowa, przeznaczając z własnego budżetu na ten cel kwotę 150 tys. zł.
Łącznie na potrzeby małopolskich druhów zakupione zostaną 52 wozy strażackie o łącznej wartości ponad 40 milionów złotych, a w skali kraju nowe wozy trafią łącznie do ponad 500 jednostek OSP.

]]>
Tue, 30 Jun 2020 11:55:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/06/promesa-w-kwocie-560-tys-zlotych-dla-druhow-z-wysokiego Aktualności
Pozyskanie dofinansowania na remont drogi Siekierczyna - Podlas https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/06/pozyskanie-dofinansowania-na-remont-drogi-siekierczyna-podlas W piątek 27 czerwca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut podpisał umowę na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych remontu drogi gminnej Siekierczyna - Podlas w miejscowości Siekierczyna.
 Na modernizację  blisko 3-kilometrowego odcinka drogi Gmina Limanowa otrzymała 1 mln 215,370 zł. co stanowi ok 70% kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji.
Dzięki tym środkom wspólnie z samorządami możemy zmieniać Małopolskę i radzić sobie z klęskami żywiołowymi czy epidemią. Małopolska to nasza wspólna sprawa i nam wszystkim zależy na jej rozwoju – podkreślał podczas spotkania Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.
Gmina Limanowa na remont drogi Siekierczyna - Podlas z własnego budżetu przeznaczy kwotę 625.808.09 a całość zadania wyniesie 1.841.178,09.
Wykonawcą zadania firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp.z o.o., z siedzibą pod adresem Wysoka, ul. Lipowa 5A 52-200 Wrocław wykona inwestycje do dnia 30 września 2020roku.  

 

]]>
Tue, 30 Jun 2020 11:20:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/06/pozyskanie-dofinansowania-na-remont-drogi-siekierczyna-podlas Aktualności
Kurs e-learningowy dla dzieci rolników - Bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/06/kurs-elearningowy-dla-dzieci-rolnikow-bezpiecznie-na-wsi-mamy-upadkom-zapobiegamy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Limanowej uprzejmie informuje, że na stronie internetowej KRUS pod adresem https://prewencja.krus.gov.pl/course/view.php?id=2 dostępny jest kurs e-learningowy dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy", a także zasady przyznawania nagród.

Wśród dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS w wieku 6-14 lat, które ukończą kurs i rozwiążą kończący go test oraz prześlą certyfikat ukończenia kursu i wypełniony formularz zgłoszenia na adres hulajnoga@krus.gov.pl w terminie do 30 września 2020 r., zostanie rozlosowanych 100 nagród rzeczowych (hulajnóg).

Więcej informacji pod adresem https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/czy-znasz-zasady-bezpiecznego-przebywania-w-gospodarstwie-rolnym-sprawdz-swoja-wiedze-i-wygraj-j/
]]>
Sun, 28 Jun 2020 10:33:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/06/kurs-elearningowy-dla-dzieci-rolnikow-bezpiecznie-na-wsi-mamy-upadkom-zapobiegamy Inne
Bądź widoczny - ogólnopolska kampania dla przedsiębiorców https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/06/badz-widoczny-ogolnopolska-kampania-dla-przedsiebiorcow Przedsiębiorcy dla przedsiębiorców

  Z początkiem lipca rusza ogólnopolska kampania #bądźwidoczny, której celem jest pomoc przedsiębiorcom w zaistnieniu w środowisku on-line.
 
W ramach #bądźwidoczny - kampanii NPROFIT dla firm do końca roku będą prowadzone bezpłatne webinaria i konsultacje. Przygotowane zostaną również przewodniki dla przedsiębiorców.
Akcja skierowana jest do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy znaleźli się w niestabilnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa.
Wielu nie tylko musi drastycznie zmieniać swoje plany, decydować się na reorganizację, ale myśleć o działalności w nowej branży. Część z nich na pewno przeniesie działalność do Internetu lub tu właśnie będzie szukać klientów na swoje produkty i usługi. Ta zmiana będzie wymagała poważnego wsparcia.
W trakcie kampanii, a więc do końca tego roku agencja NPROFIT będzie pomagać firmom zaistnieć na największym rynku – czyli internetowym. Przedsiębiorcy nie mogą należeć do grupy niewidocznych, czy niedostrzeżonych. Sektor MSP to największy pracodawca i podatnik.
 
Dlaczego kampania?
Warto spojrzeć na siebie, swoich klientów, czy znajomych. Ile razy dziennie korzystają z wyszukiwarki? Czy liczymy tę aktywność? Oczywiście, że nie. To już rutynowa czynność. Gdy szukamy nawet najdrobniejszych rzeczy. Aby się przekonać wystarczy, zajrzeć w swoją historię przeglądarki. Jedną z tych drobnych rzeczy może być usługa lub produkt.
Skala aktywności w sieci będzie wzrastać, czy tego chcemy, czy nie. Im wcześniej zaczniemy dbać no funkcjonowanie w Internecie, tym lepiej dla naszego biznesu.


Co oferujemy?
Podczas webinarium mowa będzie o tym, jak samodzielnie poprawić swoją obecność w Internecie. Nie zabraknie podpowiedzi o darmowych narzędzi, z których warto skorzystać. W trakcie konsultacji będziemy odpowiadać na Państwa pytania, rozwiewać wątpliwości i wyjaśniać.

Poniżej harmonogram działań. A więcej informacji można znaleźć na stronie NPROFIT.

Aby wziąć udział w webinarium, wystarczy zarejestrować się na interesujące nas wydarzenieZapytania w przypadku konsultacji można przesyłać na adres marketing@nprofit.pl, w temacie zaznaczając KONSULTACJE. Odpowiedzi wysyłamy raz w miesiącu. W przypadku powtarzających się pytań będziemy odpowiadać na naszym blogu.
Poradnik. Ukażą się trzy części.

Pierwsza poświęcona będzie pozycjonowaniu, druga reklamie w Internecie a trzecia treściom w e-commerce. Będzie można je pobrać z naszej strony.


 
Organizator kampanii Agencja NPROFIT (www.nprofit.net) świadczy usługi w oparciu o naukową metodę SEO. Od ponad 10 lat pomaga pozyskiwać klientów za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Obecny kilkudziesięcioosobowy i międzynarodowy zespół specjalistów posiada czynny udział w sukcesie ponad 500 przedsiębiorstw. Działając w zakresie marketingu internetowego, oferuje między innymi prowadzenie procesu pozycjonowania, kampanii Google Ads, działania z zakresu PR, czy promocji w mediach społecznościowych.
Jakość usług potwierdza ranking e-Gazele Biznesu, czyli najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm e-commerce, w którym NPROFIT znalazł się już po raz piąty.
Agencja przestrzega zasad etyki w biznesie i – co ważne – funkcjonuje także w oparciu o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspiera zarówno lokalne organizacje charytatywne,
jak i ogólnopolskie inicjatywy.
 
Bądźcie widoczni i dajcie się znaleźć - bez niepowodzeń.
 
Partnerem kampanii jest Collegium Da Vinci. Collegium Da Vinci w Poznaniu – uczelnia ludzi ciekawych, jedna z najstarszych niepublicznych szkół wyższych w Wielkopolsce o profilu praktycznym. W czerwcu 2021 roku minie 25 lat, odkąd jest ona pionierem na rynku pod względem jakości praktycznego kształcenia. Tworzy programy studiów, wzorowane na światowych standardach, wyprzedzając trendy na rynku edukacyjnym w kraju.
W ofercie uczelni są studia dyplomowe I i II stopnia, studia podyplomowe oraz szkolenia. Ciekawe kierunki studiów są tworzone we współpracy z pracodawcami i ponad 200 partnerami biznesowymi.
Collegium Da Vinci przyświeca siedem zasad życia i nauki w stylu Leonarda da Vinci, które prowadzą do odkrycia i pełnego wykorzystania własnego potencjału. Najważniejsza z nich jest ciekawość, która popycha do ciągłego rozwoju.


Anna Rumocka PR Manager | NPROFIT
w: nprofit.net
]]>
Sun, 28 Jun 2020 08:48:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/06/badz-widoczny-ogolnopolska-kampania-dla-przedsiebiorcow Biznes
SANEPID przypomina - po ustąpieniu podtopień wodę w studniach należy oczyścić https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/06/sanepid-przypomina-po-ustapieniu-podtopien-wode-w-studniach-nalezy-oczyscic W związku z mającymi w ostatnich dniach miejsce wzmożonymi opadami atmosferycznymi oraz wystąpieniem podwyższonych stanów wód Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Limanowej przypomina, że w celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia studnie należy doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego, oczyścić je i wydezynfekować. Fala powodziowa niesie ze sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne, które mogą być groźne dla zdrowia i życia.
Poniżej informacje dotyczące oczyszczania i odkażania studni z woda pitną:
 
OCZYSZCZANIE I ODKAŻANIE STUDNI KOPANEJ
Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i wypełnić je warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary.
Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy zmierzyć za pomocą tyczki lub ciężarka na sznurku głębokość wody w studni.
Na każdy metr głębokości wody odmierzamy ilość monochloroaminy lub ewentualnie wapna chlorowanego wg zasad podanych w tabelce.
 
Średnica studni
w cm
Ilość monochloraminy na
każdy metr głębokości wody
Potrzebna ilość wapna chlorowanego na
każdy metr głębokości wody
80
90
100
120
165 g
220 g
270 g
380 g
150 g – 1 szklanka
200 g – 1 szklanka i ćwierć
250 g – półtorej szklanki
350 g – 2 szklanki i ćwierć
 
W przypadku stosowania roztworu podchlorynu sodu odmierzamy dwukrotną dawkę jak dla wapna chlorowanego.

Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję, należy:
 • do wiadra z wodą dodać dwie płaskie łyżeczki od herbaty któregoś z wymienionych środków dezynfekcyjnych i wyszorować tym cembrowinę,
 • po ponownym napełnieniu studni wodą, rozmieszać w wiadrze z niewielką ilością wody odmierzoną według tabeli ilość środka dezynfekcyjnego, dopełnić wiadro wodą, zmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni,
 • wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpalnym i wlewanie z powrotem,
 • po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru.
 UWAGA: Środki dezynfekcyjne należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu w naczyniu drewnianym lub szklanym.

ODKAŻANIE STUDZIEN WIERCONYCH I ABISYŃSKICH
W przypadku studni wierconej wymieszanie roztworu odkażającego nastręcza duże trudności. Dlatego w wyjątkowych wypadkach odkaża się je wprowadzając roztwór dezynfekcyjny za pomocą specjalnej pompy. Zazwyczaj w przypadku zanieczyszczenia studni dokładnie się ją przepłukuje przez długotrwałe pompowanie.

ODKAŻANIE WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI POMPY ABISYŃSKIEJ
Przeprowadza się w następujący sposób: 4 gramy wapna chlorowanego (1 czubata łyżeczka) albo 7 ml roztworu podchlorynu sodu (1,5 łyżeczki) rozpuścić w dwóch kubłach wody. Zdjąć kolumienkę studni, nalać do rury przygotowany roztwór, nałożyć kolumienkę i pompować aż do ukazania się wody w wylocie pompy; pozostawić 24 godziny, następnie pompować aż do zaniku zapachu chloru w wodzie.
Po wykonaniu czyszczenia i odkażania studni, woda z niej powinna być zbadana przez najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną, która wyda orzeczenie, czy woda może być używana do picia i potrzeb gospodarczych.
 
ODKAŻANIE WODY
Każdą niepewną wodę przeznaczoną do picia należy odkazić. Dzięki zniszczeniu bakterii, a w szczególności zarazków chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, staje się ona bezpieczna dla zdrowia. Odkażanie wody można przeprowadzić różnymi środkami i sposobami:
 • najprostszym i dobrym sposobem odkażania wody jest jej gotowanie,
 • można również dezynfekować wodę za pomocą specjalnych preparatów i pastylek pod różnymi nazwami, przeprowadzając ten zabieg ściśle według przepisów załączonych do tych preparatów.
UWAGA: Odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych.
 
Obecnie na rynku są dostępne różne środki dezynfekcyjne oparte na bazie chloru. Na opakowaniu każdego środka jest określona zawartość czynnego związku (najczęściej w procentach lub też w gramach w odniesieniu do cząsteczki preparatu i tak do chlorowania wody używa się roztworu 0,5-1%: preparaty zawierają – wapno chlorowanego 25-36%, podchlorynu wapnia 65-70%, podchlorynu sodu 13-16% chloru użytecznego). W przypadku powodzi dawki te powinny zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne, czyli zapobiegać ewentualnym skażeniom biologicznym wody.
Stosowanie skutecznej dawki powinno wyrażać się w przeliczeniu na wolny chlor – i wynosić 2 mg na 1 litr wody, która ma służyć bezpośrednio do spożycia z zachowaniem, co najmniej 10 minutowego kontaktu oraz 10-20 g na m3 wody do odkażania urządzeń, instalacji sieci wodociągowych i studni z zachowaniem kilkugodzinnego czasu kontaktu.
 
Należy pamiętać, że wszelkie związki dezynfekcyjne są to silne utleniacze i działają biobójczo nie tylko na mikro- czy makroorganizmy wodne, ale również na organizm człowieka, dlatego wodę, do której bezpośrednio dodano środek dezynfekcyjny nie wolno spożywać. Może to nastąpić w przypadku wody do spożycia po czasie określonym w ulotce informacyjnej gdzie będzie określony czas kontaktu (10-30 minut), a w przypadku urządzeń, instalacji i studni, po przepłukaniu lub wyczerpaniu wody do zaniku zapachu chloru. Dopuszczalne stężenie wolnego chloru w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi wynosi 0,3 mg/l, w warunkach specjalnych w wodzie do spożycia można stosować około 1 mg/l.
 
Ponadto należy pamiętać, że najdostępniejszym środkiem dezynfekcyjnym tam gdzie jest to możliwe z uwagi na dostępność nośników energii lub ciepła jest GOTOWANIE WODY.
 
]]>
Fri, 26 Jun 2020 06:58:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/06/sanepid-przypomina-po-ustapieniu-podtopien-wode-w-studniach-nalezy-oczyscic Inne
Wakacje 2020 z Biblioteką https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/06/wakacje-2020-z-biblioteka Jak co roku,  Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi oraz wszystkie filie serdecznie zapraszają dzieci, młodzież oraz seniorów na zajęcia wakacyjne. Oferta podczas tegorocznych wakacji jest bardzo różnorodna. Każdy z czytelników znajdzie coś dla siebie. Prócz bogatej oferty księgozbiorów biblioteka organizuje również wykłady o różnorodnej tematyce. Spotkania z prelegentami pozwolą nie tylko miło i ciekawie spędzić czas, ale również pobudzić wyobraźnię, zdobyć wiedzę oraz bliżej poznać lokalną historię . Udział w zajęciach jest bezpłatny.]]>
Thu, 25 Jun 2020 09:46:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/06/wakacje-2020-z-biblioteka Kultura
Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Limanowa - odwołane https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/06/pogotowie-przeciwpowodziowe-na-terenie-gminy-limanowa-odwolane Zarządzeniem nr 117/2020 z dnia 24.06.2020 r. w związku ze zdecydowaną poprawą sytuacji pogodowej oraz spadkiem wód w rzekach i potokach poniżej poziomu ostrzegawczego odwołuję w dniu 24.06.2020 r. od godz. 12.00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Limanowa.  

                                                                                                                               Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut]]>
Wed, 24 Jun 2020 11:18:00 +0000 https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2020/06/pogotowie-przeciwpowodziowe-na-terenie-gminy-limanowa-odwolane Aktualności