Urząd Gminy Limanowa http://www.w.ug.limanowa.pl/ Najnowsze wpisy dla Urząd Gminy Limanowa pl-pl sekretariat@gminalimanowa.pl Copyright 2019 Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy w dniu 29 października 2019 r. http://www.w.ug.limanowa.pl/aktualnosci/2019/10/zaproszenie-na-ix-sesje-rady-gminy-w-dniu-29-pazdziernika-2019-r Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w IX sesji Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. /wtorek/ o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.  
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o stwierdzonych nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach majątkowych za 2018 r.
 7. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Limanowa
  w roku szkolnym 2018/2019.
 8. Przeprowadzenie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Limanowej na kadencję
  w latach 2020-2023.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2019 r.,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 3. zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2018 r.
  w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania  p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stara Wieś”,
 4. ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,
 5. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 6. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Limanowa,
 7. przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  i terminu płatności dla inkasentów,
 8. przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 9. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu
  o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne
 10. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa,
 11. zmiany uchwały Nr XXIV/242/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Limanowa oraz trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania,
 12. zamiaru zmiany siedziby i likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi,
 13. rozpatrzenia skargi Pana X na działalność Wójta Gminy Limanowa,
 14. rozpatrzenia skargi Pana X na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Limanowa,
 15. zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 16. zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury, Sportu i Turystyki.
  1. Wnioski i oświadczenia radnych.
  2. Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
  3. Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Zakończenie obrad.
.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Stanisław Młyński

 
Obrady sesji Rady Gminy Limanowa są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. RODO.

 ]]>
Tue, 22 Oct 2019 11:20:00 +0000 http://www.w.ug.limanowa.pl/aktualnosci/2019/10/zaproszenie-na-ix-sesje-rady-gminy-w-dniu-29-pazdziernika-2019-r Aktualności
Warsztaty kulinarne w świetlicy w Pasierbcu http://www.w.ug.limanowa.pl/aktualnosci/2019/10/warsztaty-kulinarne-w-swietlicy-w-pasierbcu Dnia 17 października w świetlicy wiejskiej w Pasierbcu miała miejsce kolejna odsłona warsztatów kulinarnych organizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Limanowa.  Tym razem w ramach przedsięwzięcia na stołach pojawiły sie potrawy z królika oraz z kaczki. Przygotowaniem dań zajęły się członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Pasierbca oraz z Łososiny Górnej.

 
Warsztaty kulinarne organizowane są w ramach projektu : Zakup wyposażenia, organizacja warsztatów oraz imprez kulturalnych w gminie Limanowa ze środków z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego PROW objętego na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” , w celu kultywowania lokalnego dziedzictwa.
]]>
Tue, 22 Oct 2019 10:25:00 +0000 http://www.w.ug.limanowa.pl/aktualnosci/2019/10/warsztaty-kulinarne-w-swietlicy-w-pasierbcu Kultura
Święto Szkoły w SP nr 1 w Starej Wsi http://www.w.ug.limanowa.pl/aktualnosci/2019/10/swieto-szkoly-w-sp-nr-1-w-starej-wsi Święto Edukacji dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Starej Wsi  jest nie tylko okazją do odpoczynku od codziennego trudu pracy – zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów, lecz przede wszystkim okazją do upamiętnienia dzielnych patronów – Bohaterów Westerplatte. Zgodnie z kalendarzem szkolnych wydarzeń dzień 14 października to Dzień Edukacji Narodowej, ale także Święto Szkoły. W tym ważnym do placówki dniu szkołę odwiedzili zaproszeni goście: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, proboszcz parafii w Starej Wsi ks. Prałat Marian Tyrka, radny gminy Limanowa Bogdan Pałka, sołtys wsi Urszula Biernat oraz przedstawiciele Rady Rodziców szkoły, na czele z przewodniczącą Sylwią Postrożny i skarbnikiem Anną Zoń. Organizatorom uroczystości miło było również gościć liczne grono rodziców.
 
Po przywitaniu szanownych gości przez dyrektor Halinę Mąkę, uczniowie klasy VI b – w 80 lat po historycznych wydarzeniach, rozpoczęli akademię od odśpiewania przy wzniesionym sztandarze hymnu szkoły – tym samym oddając hołd poległym w walce Bohaterom Westerplatte. Najgłębszym wyrazem obecności w uczniach świadomości historyczno – moralnej, a także świadectwem chęci życia w świecie pełnym godnych wartości jest piękna recytacja oraz zasługujące na uwagę wykonanie przejmującej piosenki „Uwierz Polsko” przez uczennice szkoły. Tę piękną lekcję historii podsumowali uczniowie klasy IV - tworząc rozwinięcie nazwy WESTERPLATTE podali cechy, którymi odznaczali się dzielni patroni.
 
Wzniosła uroczystość jaką jest Święto Szkoły, było jak co roku również szczególną okazją do przywitania w uczniowskim gronie pierwszoklasistów. Szesnaścioro uśmiechniętych chłopców i osiem wesołych dziewczynek pod czułą ręką wychowawczyni Anny Twaróg, zostało pasowanych przez dyrektor Halinę Mąkę na uczniów pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Starej Wsi. Wcześniej jednak nowi uczniowie placówki, zdali maleńki egzamin przed społecznością szkolną wykazując się wiedzą na temat swojego miejsca zamieszkania, szkoły oraz swojej narodowości, a także dając popis swym umiejętnościom artystycznym.

Do młodszych kolegów i koleżanek skierowano życzenia chęci do pracy oraz sukcesów, aby w przyszłości mogli się odznaczyć tymi wspaniałymi cechami, jakimi charakteryzowali się Bohaterowie Westerplatte. Na zakończenie z najlepszymi życzeniami, uczniowie klasy pierwszej otrzymali od Wójta Gminy Jana Skrzekuta drobne upominki - w tym kamizelki odblaskowe. Z okazji Święta Edukacji Narodowej Wójt, ksiądz proboszcz oraz przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia także wszystkim nauczycielom.
]]>
Tue, 22 Oct 2019 09:34:00 +0000 http://www.w.ug.limanowa.pl/aktualnosci/2019/10/swieto-szkoly-w-sp-nr-1-w-starej-wsi Oświata
Ślubowanie uczniów w SP nr 1 w Siekierczynie http://www.w.ug.limanowa.pl/aktualnosci/2019/10/slubowanie-uczniow-w-sp-nr-1-w-siekierczynie W dniu 17 października zgodnie ze szkolnym kalendarzem imprez w Szkole Podstawowej Nr 1 w Siekierczynie miała miejsce uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej. Po raz pierwszy dokonano też pasowania przedszkolaków.

W tym radosnym święcie najmłodszych uczniów naszej szkoły uczestniczyli zaproszeni goście: Mieczysław Uryga – Starosta Powiatu Limanowskiego, Jan Skrzekut – Wójt Gminy Limanowa, Edyta Król Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej oraz Grzegorz Krzak – Zastępca Kierownika Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Gminy Limanowa. Dzieciom, w tej podniosłej chwili towarzyszyli również rodzice oraz cała społeczność szkolna. Przedszkolaki oraz uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Ponadto pierwszoklasiści wzięli udział w Wielkim Teście Pierwszoklasisty o PolsceKole Fortuny.

 
Do prowadzenia turnieju został zaproszony wójt gminy Jan Skrzekut. Uczniowie klasy pierwszej odpowiedzieli poprawnie na wszystkie pytania, które dotyczyły Polski, a szczególnie symboli narodowych. Po znakomicie zdanym teście wójt oraz Wiesława Tudaj – dyrektor szkoły dokonali aktu pasowania pierwszaków na uczniów. Przedszkolaki na pamiątkę pasowania otrzymały ordery. 
Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście skierowali do uczniów, rodziców oraz nauczycieli kilka ciepłych słów, a przedszkolakom i pierwszoklasistom wręczyli słodkie upominki. Rodzice natomiast podarowali swoim pociechom pamiątkowe albumy. Po uroczystości dzieci, rodzice oraz zaproszeni goście udali się na poczęstunek.
 
]]>
Tue, 22 Oct 2019 08:41:00 +0000 http://www.w.ug.limanowa.pl/aktualnosci/2019/10/slubowanie-uczniow-w-sp-nr-1-w-siekierczynie Oświata
Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Limanowa w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców http://www.w.ug.limanowa.pl/aktualnosci/2019/10/mlodziezowe-mistrzostwa-gminy-limanowa-w-unihokeju-dziewczat-i-chlopcow W dniu 21 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Starej Wsi rozegrano mecze w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych - Kat. Igrzyska Młodzieży Szkolnej.  Do udziału w turnieju zgłosiły się po trzy drużyny, które walczyły o tytuł Mistrza Gminy w Unihokeju.  
W obu kategoriach do sportowej rywalizacji przystąpiły drużyny z: SP nr 2 w Starej Wsi, SP nr 1 w Męcinie oraz SP nr 2 w Męcinie.

Mecze, które sędziował Józef Smęda ostatecznie wyłoniły zwycięskie drużyny, gdzie ZARÓWNO WŚRÓD DZIEWCZĄT, JAK I CHŁOPCÓW najlepszymi okazały sie drużyny ZE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W STAREJ WSI.

Miejsce II w obu kategoriach i dziewcząt i chłopców zdobyły drużyny z SP nr 2 w Męcinie,a miejsce III - dziewczęta i chłopcy z SP nr 1 w Męcinie.Skład zwycięskich drużyn:

Dziewczęta: Gabriela Bieda, Julia Bieda, Karolina Dąbrowska, Gabriela Orzeł, Joanna Majka (opiekun: Angelika Kraj Smęda)

Chłopcy: Szymon Franczak, Kacper Mól, Krzysztof Szewczyk, Kamil Tokarz, Miłosz Wątroba, Tomasz Jasica, Michał Mróz (opiekun: Angelika Kraj Smęda)
                                                                                                             
Nagrody rzeczowe, puchary, medale oraz dyplomy uczestnikom zawodów wręczał Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr w Starej Wsi Markiem Twarogiem.
 
Zwycięskie drużyny dziewcząt i Chłopców walczyć będę teraz o tytuł najlepszych w skali powiatu w dniu 29.10.2019 r., także w Szkole Podstawowej nr 2 w Starej Wsi.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 12:46:00 +0000 http://www.w.ug.limanowa.pl/aktualnosci/2019/10/mlodziezowe-mistrzostwa-gminy-limanowa-w-unihokeju-dziewczat-i-chlopcow Sport i turystyka
Uwaga kierowcy - w czwartek 24 października zamknięta droga powiatowa w Męcinie http://www.w.ug.limanowa.pl/aktualnosci/2019/10/uwaga-kierowcy-w-czwartek-24-pazdziernika-zamknieta-droga-powiatowa-w-mecinie W związku z planowanym położeniem nawierzchni bitumicznej, w najbliższy czwartek  24 października, całkowicie zamknięty dla pojazdów będzie odcinek drogi powiatowej nr 1551 K w miejscowości Męcina.

Objazdy:

- dla samochodów osobowych poprowadzony zostanie przez Męcinę Podgórze/Miczaki,

- dla samochodów ciężarowych odbywać się będzie drogą krajową DK 28, a następnie przez Krasne Potockie.


Na czas zamknięcia odcinka drogi, kierowanie ruchu  na wyznaczone objazdy odbywać się będzie poprzez uprawnione osoby.

Kierowców uprasza się o wyrozumiałość i stosowanie się do wyznaczonych objazdów.


PONIŻEJ MAPA OBRAZUJĄCA ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU:

]]>
Mon, 21 Oct 2019 10:54:00 +0000 http://www.w.ug.limanowa.pl/aktualnosci/2019/10/uwaga-kierowcy-w-czwartek-24-pazdziernika-zamknieta-droga-powiatowa-w-mecinie Aktualności
Starowiejska Biesiada zorganizowana przez KGW Stara Wieś Rola http://www.w.ug.limanowa.pl/aktualnosci/2019/10/starowiejska-biesiada-zorganizowana-przez-kgw-stara-wies-rola 19 października liczne grono mieszkańców Starej Wsi uczestniczyło w Biesiadzie zorganizowanej przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Oprócz kulinarnej uczty, którą na stołach serwowały gospodynie czas  upłynął na wspólnych rozmowach oraz zabawie przy dźwiękach zespołu muzycznego.

  Muzyka zebranych w świetlicy w Starej Wsi I gości zachęciła do tańca, nie zabrakło też wspólnego śpiewania lokalnych pieśni biesiadnych.
 
Wśród zaproszonych gości, którzy odpowiedzieli na zaproszenie członkiń KGW Star Wieś Rola i wzięli udział w przedsięwzięciu obecni byli: senator RP  Jan Hamerski, starosta limanowski  Mieczysław Uryga, radny powiatu limanowskiego, wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut, radny gminy Limanowa Bogdan Pałka, dyrektor GBP w Starej Wsi Jacenty Musiał oraz sołtys Starej Wsi I Urszula Biernat.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 10:32:00 +0000 http://www.w.ug.limanowa.pl/aktualnosci/2019/10/starowiejska-biesiada-zorganizowana-przez-kgw-stara-wies-rola Kultura
Aktywna starość = radość! - Stowarzyszenie Dla Męciny z myślą o seniorach http://www.w.ug.limanowa.pl/aktualnosci/2019/10/aktywna-starosc--radosc-stowarzyszenie-dla-meciny-z-mysla-o-seniorach Stowarzyszenie Dla Męciny otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. ,,AKTYWNA STAROŚĆ = RADOŚĆ!”. Projekt realizowany będzie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.W ramach działań projektowych w 2019 r. planuje się:

- organizację spotkania dla osób starszych z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych,
- organizację spotkań z lekarzem geriatrą,
- organizację warsztatów ozdób bożonarodzeniowych.

W ramach działań projektowych w 2020 r. planuje się:

- organizację spotkań z lekarzem onkologiem,
- organizację warsztatów stroików wiosennych,
- organizację wyjazdu seniorów np. do kina/teatru/bądź na koncert,
- organizację konkursu artystycznego dla seniorów pn. ,,Moja życiowa pasja. Moje hobby”.
Zaplanowane działania zostaną skierowane do seniorów w tym kobiet i mężczyzn - mieszkańców powiatu limanowskiego, a w szczególności zamieszkujących teren Gminy Dobra, Gminy Kamienica i Gminy Limanowa.
Działania projektowe są odpowiedzią na problem niskiej aktywności osób starszych, mieszkańców terenów wiejskich w życiu społecznym i publicznym regionu.
 
Więcej informacji o projekcie i jego działaniach na bieżąco na profilu Facebook Organizacji.
]]>
Mon, 21 Oct 2019 09:36:00 +0000 http://www.w.ug.limanowa.pl/aktualnosci/2019/10/aktywna-starosc--radosc-stowarzyszenie-dla-meciny-z-mysla-o-seniorach Inne
Członkinie KGW Rupniów Centrum w Budapeszcie http://www.w.ug.limanowa.pl/aktualnosci/2019/10/czlonkinie-kgw-rupniow-centrum-w-budapeszcie Położone w sercu Europy Węgry, a dokładnie tętniący życiem Budapeszt to cel wycieczki Koła Gospodyń Wiejskich Rupniów „Centrum”. W dniach 28–29 września członkowie Stowarzyszenia mieli możliwość poznać kulturę, nieprzeciętne zabytki, klimat winnic i życzliwość społeczności węgierskiej. Była to również okazja do integracji i wspólnej zabawy. Lachowskie chusty wyróżniały się na tle bogactwa zabytków miasta, ciesząc oko pozostałych turystów.Charakter miasta doskonale zaprezentował Karol: węgiersko – polski przewodnik. Odpowiadał na liczne pytania związane nie tylko z historią samego miastem, ale także na te związane z kulturą i sytuacją gospodarczą kraju.

Poczucie humoru, otwartość i pasja do podróży pana pilota Mariana Guzy, przełożyła się na radość z odkrywania licznych atrakcji turystycznych. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować wyjazd, a w szczególności firmie Kroczek za profesjonalną organizację wycieczki.Czas spędzony na terenie Budapesztu z pewnością nie był czasem straconym, a przepiękna panorama miasta i rejs nocą po modrym Dunaju na długo zapadną w pamięć wszystkim uczestnikom.  Klaudia Kasińska]]>
Mon, 21 Oct 2019 09:00:00 +0000 http://www.w.ug.limanowa.pl/aktualnosci/2019/10/czlonkinie-kgw-rupniow-centrum-w-budapeszcie Kultura
Warsztaty kulinarne KGW Rupniów Centrum i KGW Rupniów Bednarki http://www.w.ug.limanowa.pl/aktualnosci/2019/10/warsztaty-kulinarne-kgw-rupniow-centrum-i-kgw-rupniow-bednarki "Indyk w roli głównej" był tematem kolejnych warsztatów kulinarnych Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowanych w ramach projektu : „Zakup wyposażenia, organizacja warsztatów oraz imprez kulturalnych w gminie Limanowa” ze środków z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW objętego na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” w celu kultywowania lokalnego dziedzictwa.
Warsztaty odbyły się w sobotę 19 października, a w ramach przedsięwzięcia dania z indyka przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z Rupniowa Centrum i Rupniowa Bednarek.]]>
Mon, 21 Oct 2019 07:57:00 +0000 http://www.w.ug.limanowa.pl/aktualnosci/2019/10/warsztaty-kulinarne-kgw-rupniow-centrum-i-kgw-rupniow-bednarki Kultura